چگونه مثل میلیونرهای خود ساخته فکر کنیم؟

چگونه مثل میلیونرهای خود ساخته فکر کنیم؟

چگونه مثل میلیونرهای خود ساخته فکر کنیم؟ تنها اندیشه در رویا های بزرگ می توانند روح انسانها را به حرکت وادارند. اولین رمز میلیونرهای خود ساخته ساده است، آنها رویاهای بزرگی داشته‌اند. پس شما هم به خودتان اجازه دهید تا رویا داشته باشید به خودتان این امکان را بدهید تا تصور و خیالبافی کنید. خیالبافی […]