شکوه السادات هاشمی مخترع «سوسک کش امحا»

شکوه السادات هاشمی مخترع «سوسک کش امحا»

زندگینامه شکوه السادات هاشمی مخترع «سوسک کش امحا» هیچ کس نیست که نداند راز موفقیت در فعالیت اقتصادی، تمرکز روی نیاز مخاطب است، بااین حال تنها بعضی ها هستند که درست به هدف می زنند.   بیشتر زنان از سوسک می ترسند در حد مرگ. شکوه السادات هاشمی از همین نقطه ضعف استفاده کرد و […]