موفقیت نامحدود در ۲۰ روز

0 تومان

توضیحات

کتاب “موفقیت نامحدود در ۲۰ روز – آنتونی رابینز”

به اطﺮاﻓﺘﺎن ﺧﻮب ﺗﻮجه ﻛﻨﯿﺪ! ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺎ ﺷﺐ ھﻨﮕﺎم که از ﻛﺎرھﺎی روزانه ﻓﺎرغ ﻣﻲﺷﻮﯾﻢ از آنچه که اﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ راﺿﻲ و ﺧﺸﻨﻮدﯾﻢ؟! ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺎ ﺑﺎ راﺣﺘﻲ و ﺧﯿﺎل آﺳﻮده ﺳﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﻣﻲﮔﺬارﯾﻢ؟ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺎ روزی را ﺑﺪون اﺿﻄﺮاب و ﺗﺮس و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ؟ و ﺻﺒﺢ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻮاب ﻛﺎﻓﻲ ﺳﺮ ﺣﺎل و ﺑﺎ ﻧﺸﺎط از ﺧﻮاب ﺑﺮﻣﻲﺧﯿﺰﯾﻢ؟! ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﻼقه و ﺷﻮق به ﺳﺮ ﻛﺎر ﺧﻮد ﻣﻲروﯾﻢ؟ و ﻛﺎری را که به ﻋﮭﺪه ﺪارد ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد به ﻧﻔﺲ ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﺎ ﺧﺸﻨﻮدی اﻧﺠﺎم ﻣﻲدھﺪ؟ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺎ ھﻨﮕﺎم رﺳﯿﺪن به ﺧﺎنه، اﻧﺮژی، ﺷﻮق و ﻧﺸﺎط را به ﺧﺎﻧﻮاده ھﺪیه ﻣﻲﻛﻨﺪ؟ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺎ از درآﻣﺪ ﻣﺎھﯿﺎنه ﺧﻮد راﺿﻲ ﺑﻮده و آن را ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻲداﻧﺪ؟ « همه ی ﻣﺎ ﻣﺤﺘﺎج یک اﻧﻘﻼب دروﻧﻲ ھﺴﺘﯿﻢ » همه در آرزوی روزھﺎی ﺧﻮب و ﻣﻮﻓﻖ داﺷﺘﻦ ﭘﺮﺷﻮر و ﻧﺸﺎط ﺑﻮدن، ﭘﺮ اﻧﺮژی و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن، ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن، اﻋﺘﻤﺎد به ﻧﻔﺲ ﭘﯿﺪا ﻛﺮدن … ھﺴﺘﯿﻢ. اﻣﺎ! ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﺪﻣﻲ ﺑﺮداشته اﯾﻢ!؟ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از ﻣﺎ از آنچه ﻣﻲﺑﯿﻨﯿﻢ، ﻣﻲﺷﻨﻮﯾﻢ و ﻣﻲآﻣﻮزﯾﻢ ﺑﮭﺮه ﻣﻲﮔﯿﺮﯾﻢ؟! ﻣﺎ همه در روزﻣﺮهﮔﻲ ھﺎی زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﮔﻢ ﺷﺪه اﯾﻢ؟ ﭼﺮا؟!

ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﮭﺎ به اﯾﻦ دﻟﯿﻞ که راه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ را ﻧﻤﻲﺷﻨﺎﺳﯿﻢ.

این کتاب و ١٩ روز آﯾﻨﺪه (ان ﺷﺎء ﷲ) ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ که ﻣﺪﺗﮭﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی آنید. ﺷﻤﺎ در طﻲ ادامه آن در ٢٠ روز ﺑﺮﻧﺎمه ﺑﺎ کمک آﻣﻮزﺷﮭﺎی آﻧﺘﻮﻧﻲ راﺑﯿﻨﺰ پیله زﻧﺪﮔﻲﺗﺎن را ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﻜﺎﻓﺖ و ھﻤﭽﻮن اﻧﺴﺎﻧﻲ دﮔﺮﮔﻮن، ﻣﻮﻓﻖ، ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ، ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ از درون آن به ﻓﻀﺎی آراﻣﺶ ﭘﺮواز ﺧﻮاھﯿﺪ ﻛﺮد اﮔﺮ ﻣﻲﺧﻮاھﯿﺪ در زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮد ﻣﻮﻓﻘﻲ ﺑﺎﺷﯿﺪ به ﺧﺎطﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ که: «در ﻣﻌﺎدله ی زﻧﺪﮔﻲ، آﯾﻨﺪه هیچ وﻗﺖ ﺑﺎ گذشته ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺖ».

دانلود رایگان کتاب الکترونیکی “موفقیت نامحدود در ۲۰ روز”

نویسنده : آنتونی رابینز
مترجم : —
تعداد صفحات : ۳۸ صفحه
حجم فایل : ۱ MB

رایگان-دانلود کن